obowiazak informacyjyn rodo

obowiazak informacyjyn rodo


W dniu 25 maja 2018 r. wesz艂y w 偶ycie nowe zasady dotycz膮ce ochrony danych osobowych, wynikaj膮ce z rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcieliby艣my zapewni膰, 偶e dochowujemy szczeg贸lnej staranno艣ci przy przetwarzaniu danych osobowych, dzia艂amy zgodnie z prawem oraz wdra偶amy odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni膰 bezpiecze艅stwo danych osobowych powierzonych naszej sp贸艂ce. O ochron臋 danych osobowych dbamy ju偶 podczas projektowania nowych dzia艂a艅.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Error24.pl z siedzibA w Bia艂ymstoku 15-745, ul. Antoniukowska 11 lok. 1, jest administratorem danych osobowych swoich pracownik贸w, wsp贸艂pracownik贸w, klient贸w, oraz os贸b, kt贸re przekaza艂y swoje dane za po艣rednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a tak偶e innych podmiot贸w, kt贸re na przetwarzanie danych osobowych wyrazi艂y zgod臋.

PODMIOT PRZETWARZAJ膭CY DANE OSOBOWE

Fundacja Error24.pl przetwarza tak偶e dane osobowe powierzone do przetwarzania innych administrator贸w, w szczeg贸lno艣ci wtedy, gdy realizowane s膮 zlecenia, w kt贸rych Fundacja Error24.pl jest podwykonawc膮. W takim przypadku Fundacja Error24.pl wyst臋puje jako procesor danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Error24.pl przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w:

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
Przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej strona jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮 lub do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
Przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Fundacja Error24.pl (art. 6 ust. 1c RODO);
Przetwarzanie jest niezb臋dne do ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮 lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
Przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
Przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Fundacja Error24.pl lub przez stron臋 trzeci膮 (art. 6 ust. 1f RODO),.
Przetwarzanie danych przekazanych Fundacja Error24.pl za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 a) b), c) lub f) RODO i obejmuje mi臋dzy innymi takie dane jak: imi臋, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, kt贸re zostan膮 przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te s膮 przetwarzane w celu w jakim zosta艂y udost臋pnione.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO) , w szczeg贸lno艣ci imi臋, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane s膮 do celu, na jaki zgoda zosta艂a udzielona i przetwarzane s膮 do czasu cofni臋cia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla kt贸rego zgoda zosta艂a udzielona.

Dane przetwarzane w zwi膮zku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci imi臋, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane wynikaj膮ce ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane s膮 w celu realizacji tej umowy.

Dane os贸b, za pomoc膮 kt贸rych nasi kontrahenci wykonuj膮 umowy zawarte ze Fundacja Error24.pl, przetwarzane s膮 w oparciu o art. 6 ust. 1f RODO i obejmuj膮 m. in. imi臋, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane s膮 w celu realizacji umowy.

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administrator贸w, w szczeg贸lno艣ci w celu wykonania 艣wiadczonych przez Fundacja Error24.pl us艂ug, przetwarzane s膮 na podstawie art. 6 ust. 1c lub 1 f RODO i obejmuj膮 mi臋dzy innymi: imi臋, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezb臋dne do realizacji 艣wiadcze艅 w zale偶no艣ci od jego rodzaju. Przetwarzanie odbywa si臋 w celu realizacji zleconej us艂ugi.

OBOWI膭ZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w zwi膮zku z zawieran膮 umow膮 jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozlicze艅 finansowych z tym zwi膮zanych.

Wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili cofni臋ta, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drog膮 elektroniczn膮 jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak mo偶liwo艣ci prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane s膮 do czasu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z zawartej umowy lub do czasu wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cego z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci obowi膮zku przechowywania dokument贸w finansowo-ksi臋gowych lub pracowniczych.

W przypadku, gdy wy艂膮czn膮 podstaw臋 przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofni臋cie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

PRAWA OS脫B, KT脫RYCH DANE DOTYCZ膭

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 偶膮dania usuni臋cia, jak r贸wnie偶 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest wyra偶ona zgoda, przys艂uguje prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Ponadto w przypadku uznania, i偶 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporz膮dzenia RODO, przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione podmiotom trzecim za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Ponadto dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione w贸wczas, gdy wymaga tego wykonanie umowy 艂膮cz膮cej strony albo w celu realizacji obowi膮zk贸w Administratora Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiot贸w trzecich Fundacja Error24.pl dzia艂a jako procesor, a dane s膮 udost臋pniane zgodnie z zasadami okre艣lonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, kt贸rym mog膮 zosta膰 udost臋pnione dane to w zale偶no艣ci od kategorii danych: podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe na zlecenie Fundacja Error24.pl, podwykonawcy Administratora, dostawcy us艂ug IT, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe, podmioty prowadz膮ce szkolenia BHP, podmioty zawieraj膮ce umow臋 ubezpieczenia oraz inne instytucje upowa偶nione z mocy prawa takie jak Urz膮d Skarbowy, S膮d lub ZUS.

PROFILOWANIE

Fundacja Error24.pl mo偶e automatycznie dopasowywa膰 pewne tre艣ci do potrzeb klient贸w oraz os贸b, kt贸re przekaza艂y swoje dane za po艣rednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a tak偶e innych podmiot贸w, kt贸re na przetwarzanie danych osobowych wyrazi艂y zgod臋, tj. dokonywa膰 profilowania, wykorzystuj膮c do tego podane przez nich dane osobowe.

Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mog膮 by膰 zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych dzia艂a艅 podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Fundacja Error24.pl i na wy艣wietlaniu profilowanych w ten spos贸b reklam produkt贸w.

Profilowanie, dokonywane przez Fundacja Error24.pl nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywo艂uj膮cych wobec tych os贸b okre艣lonych skutk贸w prawnych lub wp艂ywaj膮cych na nie w podobnie istotny spos贸b.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu, co oznacza, 偶e nie b臋d膮 stanowi艂y podstawy do przypisania w spos贸b automatyczny okre艣lonych w艂a艣ciwo艣ci, cech, ani nie b臋d膮 s艂u偶y艂y lub do przewidywania zachowa艅 i preferencji.

Dane kontaktowe:

Mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

korespondencyjnie na adres siedziby: Fundacja Error24.pl z siedzibA w Bia艂ymstoku 15-745, ul. Antoniukowska 11 lok. 1, telefonicznie pod numerem 737 454 319 za po艣rednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : errorserwis@gmail.pl